SHAMAMEH.ORG

ضرورت برقراری رابطه بین کشاورزو مصرف کننده
باتشکر از نظرات منطقی صادقانه وکار ساز جناب دکتر عسگری بزرگوار که میتواند به آسانی از یک پشتوانه گسترده فعال و دراختیار هم برخوردار باشد _-معروض میدارد که باتوجه به منابع عظیم کشور عزیز از لحاظ نیروی انسانی وتولیدی ,بخصوص در امر کشاورزی وبازار مصرف داخلی باحذف واسطه های سیری ناپذیر مفت خور رابطه ای آسان بین کشاورزان محروم ازنتیجه دسترنج خود ومصرف کنندگان بناروا گرانخوار _ میتوان وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا باکمک و دادن رهنمود های لازم در یک فصل برداشت یک رابطه تنگاتنگ بین تولید ومصر بر قرارکند تا کشاورزان با مشارکت وکمک همدیگر وسیله انتقال تولیدات خودرا به بازار -.میدانهای فروش وسردخانه وانیار ها را تهیه وبه دست واختیار مصرف کنندکان بزسانند ..بدینترتیب هم کشاورز به حق زحمت خودمیرسد وهم مصرف کننده عادلانه میخرد وهم در اجتماع عدالت وآرامش ورفاه بیشتر بر قرار میگرد د
تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه