SHAMAMEH.ORG

تعریض بر موضوع معجزات قرآن
علاوه بر دو مورد مذکور موارد زیر نیز قابل استناط است:-
1- قبلا در زمین و پیرامون آن شب وجود نداشته است :- ولا اللیل سابق النهارو......
2-تمام اجزاء منظومه شمسی هریک جداگانه و در مجموع کلا روی مدار های محصوص بحود شنا ورند :- کلا فی فلک بسبجون.
3-شب وروز هم روی مدارهایی میچرحند:- کلا فی فلک....
4-منظومه شمسی که جزوی ازکهکشان است -جزو جزو آن- ودر کل روی مدارات خود شناورند پس چرحش در چرحش در چرخش در.... بر منظومه شمسی حاکم است وبر همین قیاس بر کل هستی ؟ :- ماتری فی خلق الرحمن مد تفاوت/
تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه