SHAMAMEH.ORG

شهامت وغیرت دینی وملی

شهامت وغیرت دینی و ملی---نویسنده: جعفر ناظم رعایا؟

 وقتی چنین اهانت‌هایی -بدون استثنا -به نسل و نژاد ایرانی وارد می‌شود و ادامه می‌یابد ,آن هم از طرف کسانی که بزرگ‌ترین آسیب‌ها را در طول قرون, و به خصوص در یک قرن گذشته, به کشور و فرهنگ و آیین ما وارد کرده‌اند و هنوز هم ادامه می‌دهند :- یک -اگر من به جای ایرانیان تحصیل‌کرده و کاردان ساکن درغرب بودم عطایش را به لقایش می‌بخشیدم و به میهنم برمی‌گشتم هر چند در وطن از گرسنگی می‌مردم . دو-اگر بجای مدیران و کارکنان دولت بودم به نفع بازگشتگان از غرب از کارخود استعفا می‌کردم و پست خود را به نفع آنان رها می‌نمودم ,هر چند خود باقی عمر را بیکار می‌ماندم و گرسنگی می‌خوردم! شگفتا !جنون خودبزرکبینی و تمامیت خواهی آنچنان منطق وحسابگری آنهارا کور کرده است که توجه ندارند چه مقدار از سرمایه ملی ونیروی انسانی نخبگان ایران صرف میشو د تا این همه عوامل سود مند در اختیار آنها فرار گیرد وقدر آنرا هم ندانند. خدا کند این هارت وپورتهارا عملی کنند تا معلومشان شود چقدر خود ضرر کرده وبما سود رسانیده اند –عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه