SHAMAMEH.ORG

خیزش باشکوه 22 بهمن

خیزش با شکوه 22 بهمن مبارک....جعفر ناظم رعایا                     


این کشور بزرگ که ایران است              گهواره تمدن انسان است
مرد و زنش به شیر ژیان مانند               این سر زمین سرای دلیران است
هرگوشه اش کنام پلنگانست                  یا جای پاسداری شیران است
ویرانه ساز کاخ ستمشاهیست                آبادساز کوخ فقیران است
هرکس به چشم بد نگرد آنرا                از "ان یکاد" کورو پشیمان است
هر خیزشی به پهنه گیتی هست             الگوی رستخیزش از ایران است
آزاد ساز بیگنه از بند است                بند افکن ستمگر و فتان است
در سازمان ملک و جهانداری            اول جهانگشای جهانبان است
بر ضد کفر سخت بر آشوبد              پیروز هر ستیزه به میدان است
شیر از مصاف او به هماوردی          چونان شغال پیر گریزان است
دیدم به چشم ,شاه خیانتکا ر              از رستخیز خلق هراسان است
هرگاه بشنود زخمینی نام                 لرزان وبیمناک وپریشان است
زان پیشتر که او به وطن آید            شاه از پی فرار شتابان است
از اینکه شاه رفت وامام آمد            ایران هماره بر سر سامان است
وز رستخیز بیست ودو بهمن           چشم جهانیان همه حیران است
این باور منست که ایرانی              کرد انقلاب و مقتخر از آن است
از انقلاب خود به نگهبانی              استاده است و درکف او جان است
پیوسته عهدخویش نگه دارد             مرد است و مرد بر سر پیمان است
خود باوراست و هست خدا باور       همواره بی هراس ز دیوان است
نام خدا که ورد زبان دارد              نشتر به کور چشمی شیطان است
ناظم سپاسگوی همافر هاست           هم ارتشی که برتن ما جان است
این فجر پر شکوه مبارک باد.......   بر هر کسی که پیروقرآن است

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه